Hulevesi on suuri ympäristöongelma

Hulevesien käsittely lähellä lähdettä

Uudenlaisia lähestymistapoja hulevesien hallintaan

Lahden kaupunki suunnitteli uutta Ranta-Kartanon kaupunginosaa. Kaupunkisuunnittelijoiden merkittävänä haasteena oli se, että osa alueesta piti varata huleveden käsittelyyn ennen sen johtamista läheiseen Vesijärveen. Viime vuosina on tullut paljon ilmeisemmäksi, miten fosforin kaltaisia ravinteita ja raskasmetalleja kuljettava hulevesi rasittaa ympäristöä, ja Vesijärveen kohdistui jo valmiiksi merkittävä fosforivalumien rasitus.

Hulevesi on suuri ympäristöongelma

Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläisen mukaan on arvioitu, että Vesijärveen päätyvästä fosforista noin kolmannes on peräisin hulevesistä. Järveläinen huomauttaa: ”Se on todella merkittävä määrä. Kaupungissa on yli 40 sadevesiviemäriä, jotka johtavat suoraan vesistöön, ja meidän oli selvästi tehtävä jotain näille hulevesille.”

Ratkaisun testaaminen

Vesijärven valumien aiheuttaman rehevöitymisen ratkaisemiseksi oli ryhdytty moniin toimiin. Järveä on hapetettu, vieraskalalajeja on poistettu järvestä ja ojien ja vesiteiden läheisillä pelloilla on otettu käyttöön suojavyöhykkeitä.

Järveläisen mukaan näistä toimista huolimatta ”tiesimme, ettemme voineet saavuttaa mielekästä lopputulosta, ellemme puuttuneet asianmukaisesti myös ulkoisiin kuormiin”. Tämän vuoksi Ranta-Kartano valittiin yhdeksi useista paikoista, joilla hulevesien puhdistukseen ja hallintaan kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja Vesijärven suojelemiseksi. Valumien puhdistaminen poistamalla fosfori ja raskasmetallit ennen kuin ne laskevat järveen edellyttää useita toisiaan tukevia strategioita – suunnittelijat kutsuvat tätä ”hybridiratkaisuksi”.

Innovatiiviset lähestymistavat, selvät tavoitteet

Ranta-Kartano-projektin konkreettisena tavoitteena oli puolittaa Vesijärven fosforikuorma. ”Tiiviisti rakennetussa kaupungissa jokaiselle neliömetrille on kysyntää.” Järveläisen mukaan kaupunki näki Ranta-Kartanossa mahdollisuuden suunnitella uusi asuinalue tavalla, jonka myötä alueen osa voidaan varata hulevesien hallinnalle.

Itse asiassa Ranta-Kartano-hanketta pidettiin riittävän lupaavana, että se valittiin avainhankkeeksi hallituksen kansallisessa hulevesien hallintaohjelmassa. Tämän vuoksi ympäristöministeriö avustaa sen toteutusta 300 000 eurolla. Vastineeksi avustuksesta kaupunki jakaa hankkeesta saamiaan kokemuksia ja etsii uusia ratkaisuja hulevesien käsittelyyn yhdessä yritysten kanssa.

Joukko integroituja strategioita

Ranta-Kartanossa hybridiratkaisuna oli hidastaa, imeyttää ja suodattaa hulevettä ennen sen päätymistä järveen viheralueiden, viherkattojen sekä Uponorin suunnittelemien ja valmistamien laatikkomaisten hulevesisuodattimien yhdistelmällä.

Jokaisella elementillä on tärkeä rooli ketjussa, osittain siksi, että ne varmistavat, ettei kaikki hulevesi päädy käsiteltäväksi yhtä aikaa. Ranta-Kartanon rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2017 ja ne jatkuvat vuoteen 2019 asti, joten koko alueen suunnitelmat ovat edelleen alustavassa vaiheessa.

Uudenlaisia lähestymistapoja hulevesien hallintaan
Hulevesi on suuri ympäristöongelma
”Yhdessä nämä ratkaisut auttavat suodattamaan ja keräämään noin viiden millimetrin päivittäisen sademäärän”, Järveläinen kertoo. ”Jos sade on tätä rankempaa, vesi johdetaan bioviivytysaltaaseen alueen pohjoisreunalle. Järjestelmässä on myös ylivirtausjärjestelmä vedelle, jota ei voida käsitellä heti. Ylivirtausvesi ohjataan varaviemäriä pitkin Länsi-Hennalaan. Sinne rakennetaan laaja huleveden käsittelyalue, joka koostuu viivytysaltaista, selkeytysaltaista ja kosteikoista. Sieltä käsitelty hulevesi toimitetaan eteenpäin Porvoonjokeen.”

Uponorin suodatusjärjestelmät testissä

Siinä missä erilliset viheralueet ja viherkatot viivyttävät hulevesiä, myös Uponorin suunnittelemat suodattimet tekevät tämän – ja enemmän. Laatikkomaiset suodattimet, joiden pituus on 2,6 metriä sekä leveys ja syvyys 1,2 metriä, hidastavat veden kulkua järveen samalla, kun ne viivyttävät lietettä ja keräävät hiekkaa, öljyä, raskasmetalleja ja haitallisia maatalousravinteita.

Suodattimista kolme on asennettu Ranta-Kartanon alueelle, ja niistä jokainen kerää hulevettä 150–200 neliömetrin alueelta. Ne pystyvät keräämään jopa 10 millimetrin sademäärän päivässä. Suodattimia voidaan asentaa esimerkiksi pysäköintialueiden, katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien läheisyyteen sekä kattojen valumavesien käsittelyyn.

Hienosäätöä ajan myötä

Uponorin tuotelinjapäällikkö Niila Tastin mukaan jokaisessa suodattimessa on hieman erilainen suodatusmateriaali. Helsingin yliopiston tutkijat mittaavat vedenlaatua ja Uponorin suodattimien tehokkuutta kahden vuoden ajan, ja Uponorin asiantuntijat jatkavat suodattimien seurantaa samanlaisilla mittauksilla myös tämän jälkeen. Tast kommentoi: ”Lahdessa päätavoitteemme on poistaa fosforia, minkä vuoksi halusimme kokeilla materiaaleja, joiden uskomme sopivan tähän erityisen hyvin. Tämä on pilottihanke, ja ajatuksena on kehittää suodattimet myytäväksi tuotteeksi.”

Paikalliset ratkaisut ovat usein parhaita

Yksi Uponorin asiantuntijoiden kehittämien suodattimien eduista on, että hulevedet voidaan puhdistaa heti. Tast korostaa: ”Hulevedet tulisi puhdistaa niin lähellä niiden lähdettä kuin mahdollista. Näin vesimäärä pysyy melko pienenä ja epäpuhtaudet on helpompi poistaa.”

On tärkeää huomata, että pieniä Uponorin suodattimia voidaan asentaa tiiviistikin rakennetuille kaupunkialueille. Lahden vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin on vakuuttunut, että hajautetut käsittelyratkaisut ovat keskitettyjä ratkaisuja järkevämpiä. Malin kertoo: ”Loppujen lopuksi hajautetut hulevesiratkaisut käsittelevät merkittävästi enemmän vettä. Jos käsittely on keskitettyä, hulevedet ohjataan usein lähelle vesistöä, missä maaperä on savikkoista ja veden luontainen suodatus on tehotonta.”

Hulevesien käsittelyn tärkeys kasvaa

Aiemmin hulevesien käsittelyssä vesi ohjattiin suuriin viemäriputkiin, jotka laskivat usein suoraan jokiin ja virtoihin. Kiinteistöjen omistajat ovat yhä useammin suoraan vastuussa alueensa hulevesien hallinnasta. Lisäksi hulevesi voidaan jopa nähdä resurssina. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo, että hulevesien hallinnalla voidaan myös luoda miellyttävämpi kaupunkiympäristö. Tämä on tavoitteena myös Ranta-Kartanossa, missä toimivia, mutta silti miellyttäviä viheralueita lisätään, ja veden ohjaamiseksi rakennetaan puistomainen kanava, jossa on kasveja, nurmikkoalueita ja vesikasveja.

Ismo Malin huomauttaa, että hulevesien hallinta vaikuttaa myös pohjaveteen. ”Jos kaikki vesi johdetaan kovien pintojen ja viemärien kautta vesistöihin, pohjaveden määrä pienenee. Tämän vuoksi luonnollinen hulevesien hallinta parantaa vesiresurssien hallintaa myös suuremmassa mittakaavassa.”

Merkittäviä etuja Lahden ulkopuolella

Myös muut kaupungit ja yritykset hyötyvät Ranta-Kartanon hankkeesta, sillä Lahti julkaisee raportteja avainhankkeesta. Hallitus on ollut tyytyväinen hankkeen etenemiseen. Ministeri Tiilikainen on erityisen tyytyväinen siihen, miten kaupunkisuunnittelu ja vesiensuojelu yhdistyvät hankkeessa: ”Lahdessa suunniteltu kattava hulevesien hallintajärjestelmä on erinomainen esimerkki monialaisesta ja näkemyksellisestä paikallisesta yhteistyöhankkeesta, jossa yritykset kehittävät innovatiivisia ja käytännöllisiä ratkaisuja.”