Uponor-­radonjärjestelmät soveltuvat sekä uudis-­ että korjausrakentamiseen. Järjestelmiä on saatavilla omakotitaloille ja suuremmille kohteille.

Usein kysytyt kysymykset radonin poistosta

Mitä radon on?

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain keuhkosyövän radonista.

Miten radon päätyy huoneilmaan?

Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Tämän ilmavirtauksen aiheuttaa ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero. Tästä syystä talvella radonpitoista ilmaa virtaa sisälle enemmän kuin kesällä, ja radonpitoisuudet asunnoissa ovat talvella suurempia kuin kesällä. Maaperän lisäksi radonia erittyy myös talon alla olevasta kalliosta ja täytemaasta, sekä peruslaatan ja kantavien rakenteiden mineraalipohjaisista materiaaleista, kuten betonista ja kevytbetonista. Myös radonpitoinen porakaivovesi voi olla radonin lähde.

Miten radon todetaan ja mitataan huoneilmasta?

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Pitoisuuteen vaikuttavat muun muassa ulko- ja sisälämpötilojen välinen lämpötilaero sekä huoneilman tuuletus. Luotettavan tuloksen saamiseksi radonmittaus tulisi tehdä marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.  Mittauksen voi tilata STUKin radonmittauspalvelusta. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta ja tulosten analyysi kaksi kuukautta.  Uponor tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kautta myös pikamittausta, jolla huoneilman radonpitoisuus voidaan analysoida kahden vuorokauden mittaisella seurannalla. Mittauksessa käytetään elektronista pikamittaria, jonka tarkkuus on noin +/- 10 %. Mittauksen perusteella voidaan arvioida mahdollisen radon saneerauksen tai tarkemman mittauksen tarve.

Mitkä ovat radonin raja-arvot huoneilmassa?

Suomessa viranomaiset ovat antaneet radonia koskevia määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3 (Määräykset ja ohjeet uudisrakentamisessa). Rajan ylittävää arvoa pidetään rakennusvirheenä, jota koskee korjausvelvoite. Tämän takia uuden asunnon asukkaan kannattaa mitata radonpitoisuus mahdollisimman pian muuton jälkeen takuuajan puitteissa.

Mitä ratkaisuja löytyy, jos radonarvot ylittyvät?

Jos huoneilman radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteitä radonpitoisuuden pienentämiseksi. Jos radonpitoisuus on 200 - 400 Bq/m3 STUK suosittelee tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia esim. pohjalaatan läpivientien tiivistäminen ja ilmanvaihdon säätäminen, joilla radonpitoisuutta voidaan alentaa.

Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

Minkä kokoiseen taloon yksi Uponor-radonsaneerauspaketti riittää?

Uponorin radonsaneerauspaketti pystyy imemään radonkaasun maksimissaan noin 700 m2 maa-alan alueelta. Tämä vastaa noin 15 m sädettä imupisteen keskeltä laskettuna. Kun imupiste asennetaan kiinteistön keskilinjalle noin metrin anturalinjan alapuolelle, voidaan sillä laskennallisesti kattaa noin puolet eli 300 m2 huoneiston pohja-alan kokoinen alue kiinteistön alta. Tämä tulos saavutetaan vain erittäin karkearakenteisissa maa-aineksissa kuten soraharjujen alueilla. Radonpoiston tulokseen vaikuttavat kuitenkin maa-ainesten kerrostuneisuus ja kiinteistön maanalaisten rakenteiden muodot.

Minkälaisia tuloksia saneerauspaketilla voi odottaa saavutettavan?

Säteilyturvakeskuksen mukaan radonkaivolle (Uponorin radonsaneerauspaketti sisältää radonkaivon) on osoitettu saavutettavan 70–95% alenemia huoneilman radonarvoissa. Keskimääräinen tulos radonarvojen alenemisella radonkaivon avulla on 90 %. Tulokseen vaikuttavat suuresti maa-aineksen rakenne, kerrostuneisuus, kiinteistön huoneilman alipaineisuus verrattuna ulkoilmaan sekä sisäilman vaihtuvuuden määrä.

Mitä jos talo on rakennettu kalliolle tai savimaalle?

Uponor-radonsaneerauspaketin imuputki voidaan määrätyissä tilanteissa asentaa suoraan sokkelin läpi, josta se imee radonpitoisen ilman suoraan kiinteistön pohjalaatan alta täytesorasta.

Mitä tehdään, jos radonarvot ylittyvät vielä radonjärjestelmän asennuksenkin jälkeen?

Tapauksissa, joissa radonarvot eivät ole laskeneet alle 400 Bq/m3 tulee varmistaa järjestelmän toimivuus ja huoneiston ilmanvaihdon toiminta. Ilmanvaihdossa (painovoimainen, koneellinen poisto tai koneellinen tulo/poisto) tärkeää on ilmanvaihdon tarpeellinen määrä vähintään 0,5/tunti (puolet huoneiston ilmatilavuudesta tunnin aikana) sekä alipaineisuuden määrä ja sen rajoittaminen maksimissaan noin 10 % suuremmaksi kuin tuloilman määrä. Ilmanvaihdon korvausilmareittien varmistaminen ja suodattimien puhdistaminen vähintään puolen vuoden välein ovat avainasemassa radonpitoisuuden alentamisessa ja järjestelmän tehokkuuden varmistamisessa.

Mistä saan lisätietoa radonista ja siltä suojautumiselta?

Lisätietoja radonista ja radonsaneerauksesta sekä tuotteista radon-järjestelmän sivuilta tai numerosta 020 337 500

Yleisesti radonarvoista Suomessa STUKin sivuilta.

Onko Uponorin tuotteilla takuu?

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.