Kuluttaja-Asiakkaan ja Uponor Suomi Oy:n (“Uponor”) väliset sopimusehdot osapuolten oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista liittyen Phyn-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tilaamiseen Uponor Suomi Oy:n verkkokaupan välityksellä (“Myyntiehdot”)

Asiakkaiden on syytä perehtyä tarkasti näihin Myyntiehtoihin ennen tilauksen tekemistä.
Uponorin palveluneuvontaa Phyn-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden osalta on tarjolla sekä sähköpostitse: uponor.koti@uponor.com että puhelimitse: 020 337 500 (puhelun hinta 8,8,snt/min).


1. MÄÄRITELMÄT JA EHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Tässä Sopimuksessa tarkoitetaan

Palveluntarjoajalla Uponoria (Uponor Suomi Oy, y-tunnus 1541726-3, osoite: Kouvolantie 365, 15560 Lahti).

Asiakkaalla Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä, joka tilaa Phyn-laitteen Palveluntarjoajalta ja solmii siten tämän sopimuksen (“Sopimus”) Uponorin kanssa. Asiakkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö. Sopimusta ei ole mahdollista tehdä yrityksen nimissä.

Laitteella Asiakkaan yksityiskäyttöön tarkoitettua Phyn Plus-vedenvalvontayksikköä (ja mahdollisesti muuta samaan tuoteperheeseen kuuluvaa Uponorin nimenomaan määrittämää tuotetta) sekä siihen olennaisena osana liittyviä ja sen Perusasennukseen kuuluvia liittimiä/lisäosia sekä Laitteen kanssa samanaikaisesti Uponorilta tilattavia Uponorin erikseen määrittämiä kosteusantureita (“Kosteusanturi(t)”).

Palvelulla palvelu(it)a, joka muodostuu Laitteen toimituksesta ja asennuksesta.

Perusasennuksella Laitteen perusmuotoista asennusta käyttövesiputkeen Asiakkaan tilausvaiheessa ilmoittamassa asennuspaikassa, jonka Uponor on asennuskartoituksen aikana hyväksynyt (“Asennuspaikka”), siten, että Laite pystytään normaaliolosuhteissa asentamaan toimivaksi eikä asennus vaadi yli kahden (2) tunnin asennuskäyntiä Uponorin alueellisesti osoittamalta LV-yhteistyökumppanilta (“Asentaja”). Perusasennus ei sisällä sellaista Asentajalta vaadittavaa työtä, joka olisi kohtuutonta ottaen huomioon Laitteen asennuksessa testiolosuhteissa vaadittavat taidot, työt ja tehtävät, kuten rakenteiden purku- tai ennallistamistyöt, sähkö- ja kirvesmiehen työt sekä muut lisätyöt, joista Asiakas ja Asentaja sopivat keskenään erikseen (“Lisätyösopimus”).

Rahoittajalla sellaista Uponorin mahdollisesti osoittamaa yhteistyökumppania, joka tarjoaa kuluttaja-asiakkaille rahoituspalveluita ja jonka kanssa Asiakas tekee suoraan ns. kertaluottoon liittyvän sopimuksen hyväksymällä Rahoittajan erilliset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille.  
Sovelluksella Laitteeseen liittyvää, verkkoyhteyden kautta erikseen ladattavaa mobiili- tai muuta sovittua sovellusta, jonka osalta Asiakas hyväksyy erillisen Asiakkaan ja Sovelluksen tarjoajan (Phyn LLC tai muu kolmas taho) välisen Loppukäyttäjän käyttöoikeusssopimuksen. Sovelluksen käyttöön vaaditaan toimiva älypuhelin tai muu vastaava älylaite.

Takuulla Laitteen valmistajan (Phyn LLC tai muu kolmas taho) erikseen antamia ja vapaasti määrittämiä takuuehtoja Laitteen sekä siihen kuuluvien Kosteusantureiden osalta.

1.2 Näitä Myyntiehtoja sovelletaan Asiakkaan ja Uponorin välillä etämyynnissä (Verkkokauppa) tehtyyn Laitetta ja Palveluita koskevaan tilaukseen ja sen perusteella syntyneeseen Sopimukseen ja nämä Myyntiehdot menevät kaikkien muiden sopimusten ja sitoumusten edelle, mikäli muissa sopimuksissa tai sitoumuksissa Asiakkaan ja Uponorin välillä olisi tämän Sopimuksen kanssa ristiriidassa olevia ehtoja tai seikkoja.

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMAANTULO

2.1 Asiakkaan ja Uponorin välinen Sopimus tulee voimaan, kun Uponor tai tämän valtuuttama taho on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen ja lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Asiakkaalla on neljäntoista (14) vuorokauden pituinen (tai muu Suomen pakottavassa kuluttajansuojalainsäädännössä määritelty) aika peruuttaa tilaus.

2.2 Tekemällä tilauksen Asiakas samalla vahvistaa, että hän on tarkistanut ja hyväksynyt itseään sitovaksi Laitteen toimitukseen ja asennukseen liittyvät Uponorin määrittämät tekniset edellytykset ja muut rajoitukset ja että hän sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Uponorille, mikäli tilausvahvistus ei vastaa tehtyä tilausta. Asiakas on vastuussa tällä Sopimuksella sovittujen tilaajavelvoitteiden noudattamisesta.

2.3 Selvyyden vuoksi todettakoon, että Uponorilla ja Rahoittajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan henkilö- ja luottotiedot sekä vapaasti muutoinkin valita asiakkaansa ilman asiakasvalintaa koskevia perusteluita.

3. LAITTEEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

3.1 Laitteen toimitus ja asennus
3.1.1 Asiakas tarvitsee Laitteen toimituksen ja asennuksen vastaanottamiseksi sellaisen vakinaisen osoitteen Suomessa (poislukien Ahvenanmaan alue), joka on vakituisesti ylläpidetyn tieverkoston piirissä ja jonne Laitteen voi kohtuudella normaalilla moottoriajoneuvolla toimittaa ja normaaliolosuhteissa asentaa. Tässä edellä mainitussa osoitteessa sijaitsevan Asennuspaikan on oltava sellainen, johon Laite on mahdollista Uponorin ennalta ilmoittamien edellytysten mukaisesti asentaa. Mikäli Asennuspaikassa tarvitaan Perusasennukseen kuulumattomia toimenpiteitä sen saattamiseksi asennuskelpoiseksi tai muita Lisätyösopimuksen mukaisia lisätöitä, sopivat Asiakas ja Asentaja erikseen näitä keskinäisesti velvoittavasta Lisätyösopimuksesta, jossa Uponor ei ole osapuolena ja jonka alaisuudessa käytettävistä tuotteista ja palveluista Uponor ei ole vastuussa.

3.1.2 Uponor tai Asentaja tekee Asennuspaikasta asennuskartoituksen ennen Laitteen toimitusta ottamalla yhteyttä Asiakkaaseen. Asiakas hyväksyy sen, että asennuskartoitus saattaa vaatia Asiakkaalta tietoja, dataa ja kuvia Asennuspaikasta sekä muita tarvittavia toimenpiteitä, jotka Asiakkaan tulee suorittaa. Asennuskartoituksen yhteydessä Asentaja sopii Asiakkaan kanssa Laitteen tarkemmasta toimitus- ja asennusaikataulusta Asentajan normaalin työpäivän puitteissa sekä muista toimitukseen ja asennukseen liittyvistä yksityiskohdista.

3.1.3 Asentaja toimittaa ja asentaa Laitteen sovitussa laajuudessa Asennuspaikkaan. Toimitus ja asennus on hyväksytysti suoritettu, kun Laite on asennettu Asennuspaikassa siten, että vesi virtaa Laitteen läpi. Asiakkaan tulee toimituksen ja asennuksen tultua suoritetuksi allekirjoittaa Asentajan hänelle osoittama kohta paperisessa tai sähköisessä asiakirjassa tai annettava Asentajan muutoin osoittamalla tavalla kuittaus toimituksen ja asennuksen suorittamisesta sekä Laitteen vastaanottamisesta hallintaansa.

3.1.4 Mikäli Asentaja tekee Lisätyösopimuksen mukaisia toimenpiteitä Asennuspaikassa, vastaa se itsenäisenä palveluntarjoajana lisätyönsä laadun ohella myös käyttämistään materiaaleista, tarveaineista sekä muista lisäosista Asiakkaalle.

3.1.5 Selvyyden vuoksi osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että Asiakas vastaa itse Laitteeseen liittyvän Sovelluksen ja sen käyttäjätilin luomisesta ja aktivoinnista sekä muista Laitteen ja Sovelluksen välisten yhteyksien luomisesta ja hallinnoimisesta, ellei sitten sovi näistä tehtävistä erikseen Asentajan kanssa näiden keskinäisellä Lisätyösopimuksella, jossa Uponor ei ole osapuolena.

3.1.6 Osapuolet ovat niinikään nimenomaisesti sopineet, että Laitteeseen liittyvät käyttö- ja turvaohjeet löytyvät sähköisesti luettavassa olevassa muodossa, ellei erikseen muuta sovita.

3.1.7 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Uponorille ja Asentajalle, mikäli Laitteen tai Palveluiden vastaanottamisessa ilmenee ongelmia oikeuksiensa menettämisen uhalla.

3.1.8 Asiakas vastaa Laitteen ja Palvelun tilaamisesta, vastaanottamisesta sekä Laitteen elinkaaren aikana syntyvistä sähkö-, puhelin- yms. tietoliikenne ja muista maksuista.

3.1.9 Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus tilata Laite, asennuttaa se Asennuspaikkaan sekä käyttää Laitetta.

3.2 Laitteen toiminnallisuus
3.2.1 Asiakkaan tulee tutustua tarkasti Laitetta koskeviin ja Palvelussa tarvittaviin teknisiin ja muihin vaatimuksiin ennen tilauksen tekemistä. Uponor pidättää oikeuden muuttaa Laitetta ja Palvelua koskevia vaatimuksia tai muihin sisältöön liittyviin muutoksiin.

3.2.2 Uponor ei vastaa Laitteessa, Palvelussa, Sovelluksessa tai muissa palveluissa ilmenevistä häiriöistä tai ongelmista (esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiin liittyen, jos ne johtuvat Asiakkaan omasta Internet- tai muun yhteyden laadusta tai muista syistä kuin Uponorin vastuulla olevasta seikasta).

3.2.3 Asiakas on vastuussa Laitteen ohjeiden mukaisesta käytöstä. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, lainata, pantata, vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa Laitetta kolmannelle osapuolelle ennen kuin Laite on siirtynyt Asiakkaan omaisuudeksi. Uponorin, Asentajan, Rahoittajan tai Uponorin muun yhteistyökumppanin omaisuutta ei saa siirtää Asennuspaikasta ilman eri sopimusta Uponorin tai sen yhteistyökumppanin ja Asiakkaan välillä.

3.2.4 Mikäli Laitteeseen tulee vika, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Uponorille viipymättä. Uponor tutkii tapauksen joko itse tai Asentajan tai Laitetoimittajan toimesta ja mikäli vika on Uponorin vastuulla, Uponor toimittaa Asiakkaalle vastaavan Laitteen viallisen tilalle tai korjaa vian kohtuullisessa ajassa vikailmoituksesta. Mikäli vika johtuu Asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten esim. Asiakkaan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä, Uponor laskuttaa korvaavasta Laitteesta tai sen korjaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

3.2.5 Palvelu pyritään suorittamaan kohtuullisessa ajassa tilausvahvistuksen lähettämisestä. Palvelua pidetään viivästyneenä, mikäli Palvelu ei ole saatavilla Uponorista johtuvasta syystä viimeistään kahdeksankymmenen (80) päivän kuluttua tilausvahvistuksen lähettämisestä.

3.2.6 Uponorilla tai Laitteen valmistajalla on ilman ennakkoilmoitusta oikeus päivittää Laitetta ja Palvelua.

4. MAKSUT

4.1 Perittävät maksut ja hinnasto
4.1.1 Uponor veloittaa Laitteen ja Palvelun osalta maksuja Asiakkaalta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

4.1.2 Uponor voi vapaasti myydä tai siirtää lasku- ja muita saataviansa kolmannelle osapuolelle, joka tulee Uponorin sijaan laskuttajana. Uponor voi myös käyttää kolmatta osapuolta yhteistyökumppanina, joka tarjoaa Asiakkaille osamaksu- tai muun sisältöistä rahoituspalvelua omien sopimusehtojensa mukaan, tai, Uponor voi niinikään valtuuttaa kolmannen osapuolen muista syistä laskuttamaan Asiakasta puolestaan.

4.1.3 Jollei muuta osapuolten välillä sovita, tilaamalla Laitteen, Asiakas sitoutuu alkuperäiseen, kolmenkymmenen (30) kuukauden mittaiseen sopimuskauteen ja siten suorittamaan Laitteesta ja siihen liittyvästä Palvelusta kuukausihintaista Palvelumaksua kolmekymmentä (30) kuukautta samansuuruisina kuukausittaisina osamaksuerinä. Palvelumaksuun sisältyy ensimmäisen kolmenkymmenen (30) kuukauden aikana Laitteen Sovelluksen käyttömaksun (“Käyttömaksu”) lisäksi Laitteen hinta sekä toimitukseen ja Perusasennukseen liittyvät kulut. Edellä mainitut kolmekymmentä (30) osamaksuerää on suoritettava kukin Rahoittajan ehtojen mukaisesti määrätyn laskutusjakson mukaisesti viimeistään Rahoittajan määräämänä laskujen eräpäivinä.

4.1.4 Kun Laitteen hinta toimitus- ja asennuskuluineen on täysimääräisesti suoritettu Uponorille tai muulle laskuttajalle ja kaikki sovitut osamaksu- ja muut erät on maksettu, Laite siirtyy Asiakkaan omaisuudeksi. Asiakas sitoutuu maksamaan Uponorille alkuperäisen kolmenkymmenen (30) kuukauden mittaisen sopimuskauden päätyttyä Sovelluksen osalta Käyttömaksua toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen nojalla. Mikäli Asiakas haluaa irtisanoa Sopimuksen alkuperäisen sopimuskauden jälkeen, on irtisanomisesta voimassa mitä jäljempänä siitä todetaan.

4.1.5 Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen alkuperäisen sopimuskauden aikana (tai myöhemmin ja Uponorilla tai Rahoittajalla on ollut Asiakkaalta erääntyviä saatavia) ennen kuin osamaksulla hankittavan Laitteen omistusoikeus on kokonaan siirtynyt Asiakkaalle, Asiakkaan tulee lunastaa Laite itselleen ja suorittaa maksamatta jääneet osamaksut Uponorille tai Rahoittajalle viimeisen palvelumaksun maksamisen yhteydessä. Mikäli Asiakas ei maksa puuttuvia maksueriä, Uponorilla tai Rahoittajalla on oikeus noutaa Laite kaikkine osineen ja periä tästä aiheutuneet sekä muut kulut Asiakkaalta. Lisäksi Uponorilla ja Rahoittajalla on oikeus periä Asiakkaalta korvaus aiheutuneista perintäkuluista.

4.1.6 Mikäli Uponor toimii suoraan laskuttajana, noudattaa se laskutuksessa pankkien yleisiä maksuehtoja. Se lähettää laskut Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mikäli Asiakas valitsee laskutustavaksi suoramaksun, astuu suoramaksu voimaan vasta silloin, kun Asiakas on solminut suoramaksusopimuksen pankin kanssa. Asiakkaan tilaama Laite sekä Palvelu tulee maksaa laskulla, ennen kuin mahdollinen suoramaksuvaltuutus on astunut voimaan. Uponor lähettää suoramaksusta ennakkoilmoituksen Asiakkaalle.

4.1.7 Mikäli kolmas taho toimii Uponorin sijaan laskuttajana, solmii Asiakas ja edellä mainittu kolmas taho erillisen keskinäisen rahoitussopimuksen, jossa Uponor ei ole osapuolena. Tässä tilanteessa Asiakkaan tulee hyväksyä kolmannen tahon kuluttajia koskevat yleiset sopimusehdot ennen tilauksen tekemistä, jotta Sopimus astuisi voimaan. Kolmannella taholla on oikeus vapaasti tarkastaa Asiakkaan luotto- ja muut tarvittavat tiedot sekä tästä riippumatta vapaasti valita asiakkaansa ilman perusteluita.

4.2 Hintojen muutokset
4.2.1 Uponor sitoutuu olemaan korottamatta hintojaan tai muuttamatta Myyntiehtojaan Asiakkaan vahingoksi alkuperäisen sopimuskauden eli kolmenkymmenen (30) kuukauden aikana. Alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä Uponorilla on oikeus muuttaa Myyntiehtoja sekä tuleviin laskutusjaksoihin kohdistuvia Käyttömaksuja tai muita maksuja.

4.2.2 Mahdolliset arvonlisäveron tai muun vastaavan veron tai veronluonteisen maksun muutokset siirretään sellaisenaan maksuihin kuitenkin välittömästi muutoksen tapahtuessa.

4.2.3 Uponor ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisista hinnanmuutoksista, sekä muiden Myyntiehtojen muutoksista sähköisesti tai kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

4.2.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Käyttömaksun koskeva sopimus hinnanmuutosten tai muiden Sopimusehtojen muutosten johdosta alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä. Irtisanominen on tehtävä ennen kuin muuttuneet hinnat tai Myyntiehdot astuvat voimaan. Irtisanominen voidaan tehdä puhelimitse, sähköisesti tai kirjallisesti. Uponor palauttaa Asiakkaan mahdollisesti maksamat ennakkomaksut hinnastonsa mukaisesti.

4.3 Maksun viivästyksen ja laiminlyönnin seuraukset
4.3.1 Maksun viivästyessä Uponorilla tai muulla laskuttajalla on oikeus periä Asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset muistutusmaksut. Lisäksi Uponorilla on oikeus periä viivästyneestä laskusta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

4.3.2 Uponorilla on oikeus sulkea Asiakkaan voimassaoleva Sovellus, ellei Uponor tai muu laskuttaja ole saanut Asiakkaan suoritusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Sovelluksen sulkeminen ei merkitse Sopimuksen irtisanomista, vaan Sovellus avataan automaattisesti uudelleen, kun erääntyneet maksut on maksettu. Maksutavasta riippuen Uponor saa tiedon suorituksesta viiveellä. Asiakas hyväksyy sen, että Laitteen asetukset ja/tai Sovellukseen tallentuneet tiedot saattavat kadota, eikä Uponor tai Sovelluksen tarjoaja vastaa kadonneesta datasta tai siitä menetetystä hyödystä, joka Laitteen ja/tai Sovelluksen avulla olisi muutoin saatu. 

4.3.3 Uponorilla on oikeus purkaa Sopimus Asiakkaan olennaisen maksujen laiminlyönnin vuoksi kohdan mukaisesti.

5. ETÄKAUPAN PERUUTTAMISOIKEUS

5.1 Mikäli Asiakas on tehnyt tilauksensa etäkauppana, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kauppa syytä ilmoittamatta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Laitteen toimitus ja asennus on tapahtunut (peruutusohjeet). Asiakas on peruuttanut kaupan tämän määräajan puitteissa, mikäli Asiakas on lähettänyt Uponorin peruuttamisilmoituksen tämän määräajan puitteissa.

5.2. Asiakkaan on myötävaikutettava tilaamansa Laitteen palautukseen kokonaisuudessaan, mukaanlukien kaikki siihen liittyvät lisäosat ja näihin liittyvät asiakirjat viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä, ellei Asiakkaan ja Uponorin tai Asentajan kanssa muuta erikseen sovita. Ennen Laitteen irrottamista, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Uponorin edellä mainittuun palveluneuvontaan sopiakseen Laitteen irrottamisesta ja noutamisesta Uponorin tai Asentajan toimesta. Uponorilla on oikeus pidättäytyä kauppahinnan ja muiden maksujen palauttamisesta, kunnes Laite siihen liittyvine osineen ja asiakirjoineen on kokonaisuudessaan palautettu.

5.3 Kun Asiakkaan vastaanottama Laite ja siihen liittyvät osat ja asiakirjat on palautettu, Uponor tai Rahoittaja tai muu laskuttaja palauttaa Asiakkaalta mahdollisesti saadut suoritukset Asiakkaan käyttämällä maksutavalla viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vähentämällä Laitteen asentamisesta ja toimituksesta sekä irrottamisesta ja palauttamisesta sille aiheutuneet käsittely- ja muut kulut hinnastonsa mukaan.

5.4 Asiakkaan vastaanotettua Laitteen, Asiakkaan on pidettävä se kokonaisuudessaan olennaisesti muuttumattomana ja siten, ettei Laitteen ja siihen liittyvien osien ja asiakirjojen arvo alene, siihen asti, kunnes Asiakas on päättänyt pitää Laitteen. Asiakas vastaa mahdollisesta Laitteen arvon alenemisesta sen ajan kun Laite on ollut Asiakkaan hallussa. Uponorilla tai Rahoittajalla on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta ja muista maksuista Laitteen arvon alenemista vastaava summa, jonka lisäksi Uponor varaa oikeuden olla hyväksymättä kaupan peruuttamista, mikäli Laitetta on olennaisesti muutettu tai se on olennaisesti muuttunut.

6. VIIVÄSTYS, VIRHE JA SEURAAMUKSET

6.1 Selvyyden vuoksi todettakoon, että Uponor ei vastaa Sovelluksen asennuksesta johtuvista viivästymisistä tai virheistä tai Sovelluksen toimivuudesta tai toimimattomuudesta tai muistakaan sen ominaisuuksista.

6.2 Uponor vastaa Laitteessa olevista virheistä normaalin pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön ja virhevastuun mukaisesti. Asiakas ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä Uponorille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

6.3 Asiakas saa kuitenkin vedota Laitteen virheeseen pakottavan virhevastuulainsäädännön mukaisesti, jos Uponor on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, taikka jos Laite ei vastaa laissa tai sen nojalla annetussa määräyksessä asetettuja vaatimuksia.

7. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

7.1 Sitova alkuperäinen sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen
7.1.1 Sopimuksen alkaessa Asiakas sitoutuu tilausvahvistuksessa tai näissä Myyntiehdoissa määriteltyyn alkuperäiseen sopimuskauteen. Uusia sitovia sopimuskausia voidaan sopia Asiakkaan kanssa myös myöhemmin asiakassuhteen aikana.

7.1.2 Mikäli Asiakas ei halua Sopimuksen jatkuvan tilausvahvistuksessa ja näissä Myyntiehdoissa määritetyn sitovan alkuperäisen sopimuskauden jälkeen, Asiakas voi kirjallisesti tai puhelimitse irtisanoa Sopimuksen päättymään kyseisen alkuperäisen sopimuskauden päättyessä. Irtisanominen tulee tehdä vähintään yksi (1) kalenterikuukausi ennen sopimuskauden päättymistä ja sopimuskausi päättyy aina kuukauden viimeisenä päivänä.

7.1.3 Sitovan sopimuskauden jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen päättymään kahden (2) viikon kuluttua irtisanomisesta. Asiakas vastaa kaikista sopimusaikaan kohdistuvista maksuista. Irtisanomistilanteessa Uponor palauttaa Asiakkaalle mahdolliset ennakkomaksut.

7.2 Asiakkaan oikeus purkaa Sopimus
7.2.1 Asiakkaalla on Sopimuksen purkuoikeus siinä tilanteessa, että Laitteen toimittaminen ja/tai asentaminen ei ole Asentajan lausunnon mukaan teknisistä syistä mahdollista, vaikka Asiakas on noudattanut tilausvaiheessa kaikkia asetettuja ehtoja ja edellytyksiä. Asiakas suorittaa tuolloin kaikki turhasta toimitus- ja/tai asennusyrityksestä johtuvat kohtuulliset kulut Uponorille.

7.2.2 Muissa kuin kohdassa 7.2.1 tarkoitetuissa tilanteissa Asiakas voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi kesken sopimuskauden ainoastaan seuraavissa tilanteissa:
a) Uponorin tarjoama Palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta;
b) Palveluun tulee sitä olennaisesti heikentävä muutos, jonka johdosta Sopimuksen jatkuminen olisi yksittäisen Asiakkaan kannalta kohtuutonta;
tai
c) force majeure -tapauksissa. Asiakkaan tulee toimittaa force majoure -tapauksesta kirjallinen todistus Uponorille.

7.2.3 Asiakas vastaa kaikista maksuista, jotka kohdistuvat aikaan ennen purkuilmoituksen saapumista Uponorille. Purkutilanteessa Asiakkaalle palautetaan mahdolliset ennakkomaksut, joista on vähennetty Asiakkaan itsensä maksettavaksi tulevat maksut.

7.3 Uponorin purkuoikeus
7.3.1 Uponorilla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin seuraavissa tilanteissa:
a) mikäli Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen mukaisia maksuja 30 päivän kuluessa eräpäivästä;
b) mikäli Asiakas myy, lainaa, panttaa, vuokraa tai muutoin luovuttaa Laitteen ennen sen siirtymistä Asiakkaan omaisuudeksi tai Uponorin tai sen yhteistyökumppanin muuta omaisuutta kolmannelle osapuolelle tai antaa itsestään harhauttavia tietoja tai muulla tavoin olennaisesti laiminlyö tässä Sopimuksessa sovitun;
c) jos Asiakas käyttää Laitetta, Sovellusta tai Palveluja muuhun kuin yksityiskäyttöön tai muutoin rikkoo tämän Sopimuksen kohdan 9.2 (Tekijänoikeudelliset ja immateriaalioikeudet) ehtoja; tai
d) force majeure -tapauksissa.

7.3.2 Edellä mainituissa tilanteissa Uponorilla on oikeus purkaa myös muut Asiakkaan ja Uponorin väliset sopimukset ja ottaa takaisin Uponorin ja sen yhteistyökumppanin omaisuus sekä velkoa erääntymättömätkin kulut välittömästi.

7.3.3 Sopimus katsotaan purkautuneeksi ja Sovellus suljetaan välittömästi kirjallisen purku- tai irtisanomisilmoituksen lähettämisen jälkeen. Purkuilmoitus lähetetään Asiakkaan Uponorille viimeksi kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas on sopimuksen purkamisesta huolimatta velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen sekä muut kulut, jotka Uponor on tämän Sopimuksen nojalla oikeutettu Asiakkaalta perimään. Uponor on oikeutettu pidättämään Asiakkaan maksamista ennakoista sen osan, joka vastaa Asiakkaan sille tai sen yhteistyökumppanille erääntyneitä maksuja sekä määrän, joka vastaa Asiakkaan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä Uponorille aiheutuneita kuluja ja vahinkoa. Loput ennakkomaksut Uponor palauttaa Asiakkaalle.

8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

8.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Uponorin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

8.2 Uponorilla on oikeus siirtää tämä Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Siirrosta ilmoitetaan Asiakkaalle hyvissä ajoin ennen siirron tapahtumista.

8.3 Uponorilla on oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavat kolmannelle osapuolelle. Kun Uponor tai siirronsaaja on ilmoittanut Asiakkaalle saatavien siirrosta, Asiakkaan tulee suorittaa maksunsa ilmoitetulle siirronsaajalle.

9. MUUT EHDOT

9.1 Asiakasta koskevat tiedot
9.1.1 Hyväksymällä nämä Myyntiehdot Asiakas suostuu siihen, että hänen antamiaan henkilötietoja käsitellään ja säilytetään Uponorin Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen sekä Yhdysvalloissa toimivan Phyn LLC:n Yleisen tietosuojaselosteen mukaisesti. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikki tieto, jota Sovelluksessa tai sitä käytettäessä syntyy on Uponorin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta, joskin Asiakkaalla on aina rajoittamaton käyttöoikeus omiin tietoihinsa, joita Sovellukseen tallentuu.

9.1.2 Asiakkaan tulee ilmoittaa osoite- ja muiden henkilötietojen muutoksista Uponorille välittömästi, sillä Asiakas vastaa siitä, että Uponorilla on aina oikeat Asiakkaan yhteystiedot. Mikäli yhteystietojan muutosta ei tehdä tai se tehdään liian myöhään, Asiakas vastaa itse mahdollisista muistutus- ym. kuluista.

9.1.3 Selvyyden vuoksi todettakoon, että Uponor tallentaa tietoja tilatuista Laitteista ja Palveluista mm. laskutukseen ja kirjanpitoon. Uponor käyttää Asiakkaan luvalla Asiakkaan tietoja myös asiakastiedotteita ja omaa markkinointiaan varten sekä tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen osallistuvien yhteistyökumppaniensa markkinointia varten. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot siirretään Uponorin suoramarkkinointirekisteriin. Asiakkaalla on koska tahansa oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi.

9.2 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet
9.2.1 Asiakkaalla ei ole ilman oikeudenhaltijan tai Uponorin kirjallista lupaa oikeutta käyttää Laitetta, Sovellusta tai muuta tämän Sopimuksen alaista hyödykettä muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Asiakas ei esimerkiksi saa esittää tämän Sopimuksen mukaisesti välitettyjä tietoja julkisesti tai käyttää niitä ansiotoimintaan tai luoda tai luovuttaa dataa tai niiden kopioita edelleen.

9.2.2 Tekijänoikeuslain mukaan Asiakas saa tallentaa dataa vain yksityistä käyttöä varten. Uponorilla tai kolmansilla, joiden oikeuksia on mahdollisesti rikottu, on oikeus puuttua mahdollisiin väärinkäytöstilanteisiin.

9.2.3 Mikäli Asiakas rikkoo tässä tarkoitettuja Myyntiehtoja, Uponor voi estää Asiakkaan pääsyn Sovellukseen tai purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi.

9.2.4 Mikään immateriaali- tai teollisoikeus ei siirry tällä Sopimuksella, vaan Uponorin tavaramerkit, tuotenimet ja logot ovat edelleen Uponor-konsernin omaisuutta. Kolmansien osapuolten tavaramerkit ja muut immateriaali- ja teollisoikeudet ovat edelleen omistajiensa omaisuutta.

10. LAITTEEN LISÄEHDOT

10.1 Laitteiden toimittaminen, asentaminen, korjaaminen, irrottaminen ja palautus Uponorille tapahtuu aina Uponorin Asiakkaalle osoittaman ammattilaisen toimesta alkuperäisen, kolmenkymmenen (30) kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana.

10.2 Asiakkaan vastuu hallinnassaan olevasta toisen omistamasta Laitteesta osineen:
i) Asiakkaan tulee säilyttää ja käyttää Laitetta tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja vaadittavaa huolellisuutta noudattaen.
ii) Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, lainata, pantata, vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa Laitetta kolmannelle osapuolelle ilman sen omistajan lupaa. Laitteita ei myöskään saa siirtää Asennuspaikasta ilman Uponorin lupaa. Asiakkaan on ilmoitettava Uponorille hyvissä ajoin, jos Asiakas on muuttamassa uuteen osoitteeseen ja tarvitsee asennuksen uuteen osoitteeseen. Tällöin osapuolet voivat sopia erikseen mahdollisesta uudesta asennuksesta ja olemassaolevan, jo asennetun Laitteen jättämisestä Asennuspaikkaan.
iii) Asiakkaalla ei ole oikeutta itse avata tai antaa muun kuin Asentajan avata ja tutkia Laitetta, mikäli on epäilys siinä olevasta virheestä. Mahdollisia alkuperäisen sopimuskauden aikana tehtäviä huolto- ja korjaustoimenpiteitä, lisäasennuksia tai teknisiä muutoksia saa suorittaa vain Asentaja.
iv) Asiakas on itse vastuussa Laitteen vahingoittumisesta ja vioittumisesta. Mikäli Laite tuhoutuu tai vaurioituu käyttökelvottomaksi tai vioittuu ennen omistusoikeuden siirtymistä Asiakkaalle, Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta Uponorille ja suorittamaan sille tuhoutuneen tai vaurioituneen Laitteen jäljellä olevan sovitun kauppahinnan toimitus- ja asennuskuluineen. Uponor ei ole velvollinen toimittamaan Asiakkaalle uutta Laitetta.

10.3 Asiakkaan on suositeltavaa oman etunsa vuoksi huolehtia siitä, että hänellä on voimassa oleva Laitteen menetyksen tai sille aiheutuneen tai sen aiheuttaman vahingon korvaava vakuutus.

10.4 Yleiset vastuunrajoitukset
10.4.1 Uponor ei vastaa siitä, ettei Laite toimi tietyn LVIS-ratkaisun tai -kokonaisuuden yhteydessä. Uponor ei myöskään ole vastuussa virheistä, häiriöistä tai katkoista, jotka johtuvat Asiakkaan muissa laitteissa olevista virheistä, sää- tai muista olosuhteista, jotka ovat Uponorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

10.4.2 Palvelut voivat sisältää tai niihin voi olla yhdistetty kolmannen osapuolen tuotteita, ohjelmistoja tai palveluja. Uponor ei anna mitään nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muunlaisia takuita tällaisille kolmannen osapuolen tuotteille, ohjelmistoille tai palveluille. Uponor ei myöskään takaa, että Palvelun tai Sovelluksen käyttöön tai toimintaan mahdollisesti tarvittava kolmannen osapuolen palvelu on jatkuvasti käytettävissä. Uponor ei takaa eikä lupaa, että Palvelujen, Sovelluksen tai minkään muun toiminnon käytöstä syntyy mitään tietyntasoista energian tai muiden hyödykkeiden säästöä tai muuta rahallista hyötyä. Todelliset säästöt ja niihin liittyvät rahalliset hyödyt vaihtelevat sellaisten tekijöiden johdosta, joihin Uponor ei voi vaikuttaa tai jotka eivät ole sen tiedossa.

10.4.3 Kumpikaan osapuoli ei vastaa sellaisesta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä, jonka syihin se ei voi vaikuttaa. Tällaisia force majeure -tyyppisiä syitä, joihin aiemmin näissä Myyntiehdoissa on viitattu, ovat esimerkiksi luonnonesteet, työriidat, materiaalipula, terroriteot tai Internetin tai sen osan vakauteen tai käytettävyyteen liittyvät syyt.

10.4.4 YLEINEN VASTUUN POISSULKEMINEN JA RAJOITTAMINEN
UPONOR, SEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖT, LIIKEKUMPPANIT, JÄLLEENMYYJÄT, EDUSTAJAT TAI TOIMITTAJAT TAI NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT TAI SIIRRONSAAJAT EIVÄT OLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA
1. MISTÄÄN KOTIISI, LVI-JÄRJESTELMÄÄN, SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN, PUTKISTOON, TUOTTEISIIN JA OHEISLAITTEISIIN (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NE KYTKETTY LAITTEESEEN), TIETOKONEESEEN, MOBIILILAITTEISIIN JA MUIHIN KOTISI ESINEISIIN JA LEMMIKKIELÄIMIIN KOHDISTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA EIKÄ
2. MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISVAHINGOISTA TAI VAROITTAVISTA, RANKAISEVISTA TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSISTA (ESIMERKIKSI KORVAUKSET TULONMENETYKSISTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, HENKILÖVAHINGOSTA, YKSITYISYYDEN MENETTÄMISESTÄ, KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA TAI PALVELUJA, VELVOLLISUUKSIEN, MUKAAN LUKIEN VILPITÖN MIELI JA KOHTUULLINEN HUOLELLISUUS, TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTOMUUDESTA JA MUISTA AINEELLISISTA VAHINGOISTA TAI MUUNLAISISTA MENETYKSISTÄ)
HUOLIMATTA VASTUUVELVOLLISUUDEN PERUSTEESTA (SOPIMUS, RIKKOMUS TAI MUU) UPONORIN, SEN TYTÄR- JA KONSERNIYHTIÖIDEN, LIIKEKUMPPANEIDEN, JÄLLEENMYYJIEN, EDUSTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU SINULLE KAIKKIEN VAHINKOJEN OSALTA ON JOKA TAPAUKSESSA ENINTÄÄN VIISISATAA EUROA (500,00 EUR). TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, EIKÄ SITÄ KOROTETA, JOS TAPAHTUMIA TAI VAATEITA ON ENEMMÄN KUIN YKSI. EDELLÄ ESITETTYJÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA MIKÄ TAHANSA ANNETTU TAKUU TAI KORJAAVA TOIMENPIDE EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. MINKÄÄN TÄSSÄ KOHDASSA ESITETYN EI OLE TARKOITUS RAJOITTAA UPONORIN SOVELLETTAVAAN LAKIIN PERUSTUVAA VASTUUTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA JOHTUU UPONORIN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI TAHALLISUUDESTA.
VIITTAUKSET ”EPÄSUORIIN, VÄLILLISIIN TAI LIITÄNNÄISVAHINKOIHIN TAI RANKAISEVIIN TAI ERITYISVAHINGONKORVAUKSIIN” KOSKEVAT KAIKKIA MENETYKSIÄ, (i) JOTKA EIVÄT OLLEET KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, (ii) JOTKA OLIVAT SINUN MUTTA EIVÄT MEIDÄN TIEDOSSAMME JA/TAI (iii) JOTKA OLIVAT KOHTUUDELLA MOLEMPIEN OSAPUOLTEN ENNAKOITAVISSA, MUTTA JOTKA SINÄ OLISIT VOINUT ESTÄÄ, ESIMERKIKSI VIRUSTEN TAI ERILAISTEN HAITTAOHJELMIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT TAI TIETOJESI HÄVIÄMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN.

10.5 Uponorin oikeus Laitteen takaisinottoon
10.5.1 Uponorilla on oikeus ottaa omistamansa Laite takaisin Asiakkaalta kohdan 7.3 mukaisesti.

11. ERIMIELISYYDET

11.1 Erimielisyydet, jotka johtuvat näiden Myyntiehtojen tulkinnasta tai noudattamisesta on osapuolten ensisijaisesti yritettävä ratkaista sopimusteitse. Mikäli osapuolet eivät sopimusteitse pysty ratkaisemaan erimielisyyksiään yhden (1) kuukauden kuluessa riidan syntymisestä, riita käsitellään Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

11.2 Erimielisyystilanteessa Asiakkaalla on myös mahdollisuus saattaa riita Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

12. EHTOJEN VOIMASSAOLO

12.1 Nämä Myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.10.2019 alkaen ja korvaavat kaikki ennen sitä voimaan tulleet Uponorin kuluttajaehdot liittyen Laitteiden ja niihin liittyvien Palveluiden tilaamiseen verkkokaupan välityksellä.

12.2 Nämä Myyntiehdot on saatavissa pyydettäessä korvauksetta Uponorilta (paperimuodossa) sekä sähköisesti osoitteessa phyn-shop.uponor.com/fi.

12.3 Mikäli Uponor ei käytä tai pane täytäntöön jotain näihin Myyntiehtoihin sisältyvää laillista oikeutta tai korjaavaa toimenpidettä, se ei merkitse muodollista luopumista Uponorin oikeuksista, vaan kyseiset oikeudet tai korjaavat toimenpiteet ovat edelleen sen käytettävissä. Jos jokin näiden Myyntiehtojen kohta on jostain syystä pätemätön, Myyntiehtojen muut kohdat ovat edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.