Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä.

Maa­puhdistamot

Tehokas ja yksinkertainen ratkaisu suurille tonteille

Maapuhdistamo on yksinkertainen ja luonnonmukainen tapa käsitellä asumajätevedet siellä missä ne syntyvätkin. Tarvitaan vain tilaa puhdistamokentälle ja ammattilaisen suunnitelma sen toteuttamiseksi. Maapuhdistamoilla tarkoitetaan jätevesijärjestelmiä, joissa jätevedet puhdistetaan maaperässä. Maapuhdistamo käsittää saostussäiliön ja puhdistuskentän. Puhdistuskenttänä voi olla joko imeyttämö tai suodattamo tontin maaperän mukaan.

Maapuhdistamo on oivallinen ratkaisu kun

  • tarvitaan tehokas ja yksinkertainen ratkaisu yhden perheen asumajätevesien käsittelyyn
  • tontti on reilunkokoinen, eikä se sijaitse vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella

Maapuhdistamoratkaisut on jaettu kahteen ryhmään jätevesien mukaan. Harmaille vesille tarkoitetuissa puhdistamoissa käsitellään vain talouden pesu-, tiski- ja suihkuvedet. Kaikille vesille tarkoitettuihin maapuhdistamoihin johdetaan kaikki taloudesta tulevat jätevedet, niin harmaat kuin wc-vedetkin.

Ratkaisut harmaille vesille

Taloudesta tulevat pesu-, tiski- ja suihkuvedet puhdistetaan maaperässä joko imeytys- tai suodatusjärjestelmällä. Imeyttämö 1 m³ on tarkoitettu yhden perheen harmaiden vesien imeytykseen. Imeyttämön voi täydentää suodattamoksi kokoomaputkistopaketilla 2 x 15 m.

Jos tilaa on vähän, voidaan perinteisen kentän tilalle valita imeytysmoduuliratkaisu. Tällöin tilaa tarvitaan ainoastaan n. 10 m².  Verkkoputkista rakennetut imeytysmoduulit korvaavat maapuhdistamon jakokerroksen ja ne puhdistavat jätevettä tehokkaammin kuin perinteinen sepelikerros.

Kun puhdistamokenttä sijoitetaan saostussäiliötä korkeammalle tai korkeuserot eivät riitä viettoviemäröintiin, järjestelmää voi täydentää tarvittaessa Uponor-pumppukaivolla. Pumppukaivo sijoitetaan saostussäiliön jälkeen. Harmaiden vesien saostussäilön tyhjennysväli on vapaa-ajan asunnoilla yleensä kerran kahdessa vuodessa ja vakituisessa asumisessa kerran vuodessa.

Ratkaisut kaikille vesille

Kaikille jätevesille tarkoitettu yhden perheen maapuhdistamo koostuu 2 m³ saostussäiliöstä, jakokaivosta ja imeytys- tai suodatuskentästä. Isommalla saostussäiliöllä ja kentällä voidaan rakentaa maapuhdistamo jopa kahdelle tai kolmelle perheelle.

Jos tontin tila on pieni, voidaan puhdistamokenttä rakentaa imeytysmoduuleilla, jolloin tilan tarve pienenee. Verkkoputkista rakennetut imeytysmoduulit korvaavat maapuhdistamon jakokerroksen ja ne puhdistavat jätevettä tehokkaammin kuin perinteinen sepelikerros.

Lisää fosforinpoistotehoa saadaan erillisellä fosforinpoistokaivolla, joka asennetaan saostussäiliön ja maapuhdistamokentän väliin. Saostussäiliö tyhjennetään tavallisesti kaksi kertaa vuodessa.

Jätevesijärjestelmän hankinta

Yksityisasiakkaat voivat hankkia Uponorin jätevesijärjestelmiä seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Haja-asustusalueen jätevesiasetus pähkinän kuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017.

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia.

Lue selkokielinen yhteenveto asetuksen sisällöstä